توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنج شنبه – ۰۳ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه – ۰۴ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۸۸:۳۰ صبح

تاریخ امتحان
جمعه – ۰۴ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید