توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 19 تیر 1400 – ساعت 14:30 و یک شنبه – 20 تیر 1400 – ساعت 14:30

پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای دکتر جاماسب پیرکندی

تاریخ امتحان
یک شنبه – 20 تیر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید