توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
سه شنبه – ۲۵ آذر ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه – ۲۶ آذر ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ امتحان
جمعه -۵ دی ما ۹۹ – ساعت ۱۰ صبح
استاد
جناب آقای مهندس رحمت الله یوسفی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید