توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
شهرسازی

صلاحیت
طراحی یا نظارت

با حد نصاب رسیدن کلاس تشکیل می شود.

استاد
جناب آقای مهندس جابر نصیری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید