یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

پایه
دو به یک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

چهارشنبه 10 مرداد ساعت 14:30 و پنجشنبه 11 مرداد ساعت 14:30

رشته
مکانیک

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید