توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 22 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه- 23 دیماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 23 دیماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید