توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – 23 اسفند 99 – ساعت 14:30 ویکشنبه – 24 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 24 اسفند 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید