توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس سعید شهریان

تاریخ دوره
دوشنبه – ۱۳ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و سه شنبه – ۱۴ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
سه شنبه – ۱۴ بهمن ۹۹ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید