توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو ــ مشروط 48 و 49

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 ساعت 14:30, پنج شنبه 7 اردیبهشت1402ساعت 14:30

استاد
مهندس علی نوریان پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید