توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس سعید شهریان

تاریخ دوره
شنبه – 04 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 ویکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید