یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

تاریخ دوره
جمعه 02شهریور ساعت 8:30 و چهارشنبه 07 شهریور ساعت 14:30

رشته
عمران

استاد
جناب آقای دکتر عالی پور

صلاحیت
طراحی یا نظارت

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید