توضیحات تکمیلی

پایه

دو به یک, سه به دو
رشته

شهرسازی
صلاحیت

طراحی یا نظارت
تاریخ دوره

دوشنبه – 6 مرداد 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 7 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان

سه شنبه – 7 مرداد 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس محسن غیاثی نیا20:00

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید