توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
شهرسازی

صلاحیت
طراحی یا نظارت

با حد نصاب رسیدن کلاس تشکیل می شود.

استاد
جناب آقای مهندس محسن غیاثی نیا

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید