توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه 11 بهمن 1401  ساعت 14:30 ــ چهارشنبه  12 بهمن  1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر محمد اسکندری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید