توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – ۱۳ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ ویکشنبه – ۱۴ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

استاد
جناب آقای مهندس علی سعادتی

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۴ دی ۹۹ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید