توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 29 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 30 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر علی سعادتی

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 30 اردیبهشت 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید