توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه – 16 آذر 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 17 آذر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 17 آذر 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید